Hızlı Erişim

--------------------------------------

Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tarihçesi

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  XV. Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Kahramanmaraş Şube Müdürlüğümüz, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince,18.10.2011 tarihli Bakanlık Makam Olurları ile yürürlüğe giren “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu,Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslar”ile belirlenen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

GÖREVLERİ

a) İşve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllıkprogramlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek,koordine ve kontrol etmek,

b)Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını incelediktensonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarınıgerçekleştirmek,

c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatınkorunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veyayaptırmak,

ç) Millî Parklar, TabiatParkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma veGeliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılıkfaaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol,denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Eğitim, tanıtım ve yayımişlerini plânlamak, uygulamak,

e) Koruma altına alınması gereklialanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecinibaşlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f) Etüt, envanter ve plânlamaçalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g) Mevzuatta öngörülen idarîyaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ) Korunan alanlarla ilgili izin,irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Döner sermaye iş veişlemlerini takip etmek,

ı) Personelin özlük haklan ileilgili iş ve işlemleri yapmak,

i) Görevleri ile ilgili olarak,kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve siviltoplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

j) Bölge Müdürü tarafındanverilen benzeri görevleri yapmak.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MÜHENDİSLİKLER

1- ELBİSTAN MÜHENDİSLİĞİ

Elbistan Mühendisliğine Bağlı İlçeler.

1- Elbistan

2- Nurhak

3- Ekinözü

2- GÖKSUN MÜHENDİSLİĞİ

Göksun Mühendisliğine Bağlı İlçeler
1- Göksun
2- Afşin
3- Andırın