Hızlı Erişim

--------------------------------------

Skip Navigation LinksAna Sayfa > Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi > Görev ve Yetkiler

Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri


a) Millî Park,Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alam olabilecek yerler ve bualanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

b) Millî Park,Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c) Millî Park,Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç) Plânlar doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

d) Plânlar veya projeler doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Parkve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Koruma,geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.